Modal Verbs

Modal verbs, modals of modale werkwoorden in het Engels zijn een soort hulpwerkwoorden. Deze werkwoorden zijn belangrijk in het Engels want ze maken het mogelijk om subtiele betekenisverschillen uit te drukken.

Op deze pagina heb je een uitgebreid overzicht van wat modal verbs zijn, waarom je ze gebruikt en ook voorbeelden.

Wat zijn modal verbs?

Modale werkwoorden (of modals) zijn hulpwerkwoorden die je gebruikt om extra betekenis te geven aan een hoofdwerkwoord in een zin. Modal verbs hebben geen infinitief en komen altijd voor in dezelfde vorm. Ze worden niet aangepast in de derde persoon enkelvoud en hebben dus geen ‘s’ bij ‘he’, ‘she’ en ‘it’.

Na modal verbs staat er ook altijd een infinitief zonder ‘to’ omdat deze hulpwerkwoorden de betekenis van het hoofdwerkwoord aanpassen. De meest voorkomende modale werkwoorden in het Engels zijn:

can, could, must, may, might en should

Modal verbs Taalhulp Engels

Betekenis van modal verbs

Modal verbs passen de betekenis van het hoofdwerkwoord aan in een zin. De modal verbs hebben elk een andere betekenis en worden dus ook in andere situaties gebruikt.

Can

Can wordt gebruikt om te zeggen wanneer iets mogelijk of toegelaten is. Het kan ook gebruikt worden wanneer iemand de vaardigheid heeft om iets te doen.

De negatitieve vorm van can is can’t en kan ook in deze betekenis voorkomen. Iemand is dus niet vaardig genoeg om iets te doen of het is niet mogelijk of toegelaten. De volledige vorm van can’t is cannot. Bekijk de voorbeelden hieronder:

NederlandsEngels
Ik spreek 5 talen.I can speak 5 languages.
Ik kan niet naar het feestje gaan.I can’t go to the party.
Hij kan niet lezen.He can’t read.
Wij kunnen heel goed luisteren.We can listen very well.

Could

Could kan ook gebruikt worden en komt meestal voor als de verleden tijd van can. Het wordt ook veel gebruikt bij de volgende werkwoorden: hear, smell, see, taste, feel en remember.

NederlandsEngels
Zou ik aub naar buiten kunnen gaan?Could I go outside, please?
Wij konden het meer zien.We could see the lake.
Zij konden doen wat ze wilden.They could do what they wanted.
Ik kon alcohol ruiken.I could smell alcohol.

Must

Must kan je gebruiken wanneer je zeker bent van iets. Als je zeker bent dat iets niet kan, gebruik je can’t.

NederlandsEngels
Ze wonen hier nog niet lang dus het kan niet dat ze al veel mensen kennen. They haven’t lived here for very long so they can’t know many people.
Je bent al de hele dag aan het wandelen dus moet je wel moe zijn. You have been walking all day so you must be tired.

Must kan je ook gebruiken wanneer je je mening geeft over iets dat iemand anders moet doen of het beste doet in een bepaalde situatie.

NederlandsEngels
Ik heb haar al even niet gezien dus ik moet haar bellen. I haven’t seen her for ages so I must call her.

Have to

Have to gebruik je wanneer je iets moet doen, dus wanneer het verplicht of nodig is.

NederlandsEngels
Ik moet een bril dragen om te lezen.I have to wear glasses for reading.
Je kan hier niet naar links dus je moet naar rechts.You can’t go left here so you have to go right.

May en might

May en might kunnen meestal door elkaar gebruikt worden omdat er niet echt een betekenisverschil is in de meeste gevallen. Je gebruikt may en might wanneer iets mogelijk is.

NederlandsEngels
Het is mogelijk dat het juist is.It might be true.
Het is mogelijk dat zij het weet.She might know.

De negatieve vorm van deze modal verbs zijn may not en might not.

NederlandsEngels
Het is misschien niet juist.It might not be true.
Ze weet het misschien niet.She might not know.

In het verleden gebruik je may have (done) en might have (done).

NederlandsEngels
Het kan zijn dat hij arm was.He might have been poor.

Should

Should wordt meestal gebruikt als advies of om een mening uit te drukken.

NederlandsEngels
Je zou haar beter bellenYou should call her.
Hij zou beter vroeg gaan slapen.He should go to bed early.

Je kan should ook gebruiken om te praten over iets dat niet volgens je verwachting is of over iets dat niet klopt.

NederlandsEngels
Ze zou hier al moeten zijn.She should be here by now.
Ik zou al miljonair moeten zijn. I should already be a millionaire.

Should wordt ook gebruikt om te praten over verwachtingen die je hebt.

NederlandsEngels
Ze is slim dus zou ze moeten slagen voor het examen.She is smart so she should pass the exam.

Als je over het verleden wil praten met should gebruik je should (not) have … Je gebruikt dit om uit te drukken als je iets niet gedaan hebt, maar het beter wel gedaan had of wanneer je iets gedaan hebt en er spijt van hebt.

NederlandsEngels
Ik had naar het feestje moeten gaan.I should have gone to the party.
Hij had geen geld moeten stelen. He should not have stolen money.

Modal verbs overzicht

Modal verbGebruikVoorbeeld
CanMogelijkheid
Toelating
Over een vaardigheid beschikken
I can speak Chinese.
You can use your phone in class.
Can’t/cannotOnmogelijkheid
Niet over een bepaalde vaardigheid beschikken
He cannot read.
They cannot talk to each other.
CouldVerleden tijd van can, komt vooral voor bij: hear, smell, see, taste, feel en rememberI could smell gasoline.
We could see Mount Everest.
MustZekerheidHe must be old.
Have toVerplichting of wanneer iets nodig isYou have to be on time.
MayMogelijkheidThey may trick us into buying something.
MightMogelijkheidWe might be lucky today.
ShouldAdvies
Verwachtingen
They should save some money for when they want to buy a house.

Oefeningen

Gerelateerde artikels